Visushowroom

REGULAMIN SKLEPU
§ 1
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników oraz zasady funkcjonowania sklepu
internetowego visushowroom.pl działającego pod adresem www.visushowroom.pl prowadzonego przez
Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka, REGON: 191122491, NIP: 957-04-71-758, adres e-mail:
info@visushowroom.pl
§ 2
1.Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Kupującego. Poprzez fakt
korzystania ze sklepu internetowego www.visushowroom.pl i akceptację regulaminu, Kupujący
potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia
i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z
Kupującym.
2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone
zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego www.visushowroom.pl i korzysta z ochrony prawnej na
mocy przepisów prawa autorskiego.
§ 3 Definicje
1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1 Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”.
2 Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.visushowroom.pl
3. Sprzedawca– Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka, 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 126A,
adres e-mail: info@visushowroom.pl
4 Kupujący (zwany też Klientem) – osoba fizyczna która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność
prawną, a także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą korzystający ze
sklepu internetowego www.visushowroom.pl
5 Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy)
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prowadząca
działalność gospodarczą, której PKD nie jest powiązane z działalnością Sprzedającego.
6 Towar (Produkty) –towary oferowane przez www.visushowroom.pl do sprzedaży detalicznej będące w
aktualnej ofercie i dostępne w Sklepie.
7 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające
bezpośrednio do zawarcia umowy.
8 Bon podarunkowy / Karta podarunkowa – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi
zapłatę ceny Produktu w sklepie, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych
utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w
formacie pdf).
9 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
10 Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie
Konta Klienta.
11 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
12Koszyk– element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient
ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych
Produktów.
13 Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

14 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
15 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach,
nowościach i promocjach w sklepie internetowym.
§ 4
Niniejszy Regulamin określa warunki techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego,
zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na towar/towary, usługi oferowane i dostępne
w Sklepie, warunki dostarczania zamówionych towarów/towar Kupującemu, warunki płatności, warunki
rozwiązywania umów – uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
tryb postępowania reklamacyjnego – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
§5Postanowienia ogólne
1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego www.visushowroom.pl jest
urządzenie z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do korzystania z
niektórych funkcjonalności sklepu internetowego, w tym składania zamówień na produkty, niezbędne jest
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych
personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie
konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do
sklepu internetowego.
4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach,
otrzymywanie newsletterów.
5.W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych,
naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od
jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w
tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego
elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego
przeznaczeniem.
6. Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl
przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sklep może odmówić zawarcia umowy w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.
7. Poprzez akceptację regulaminu Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z
Regulaminem oraz przepisami prawa, niezakłócający jego funkcjonowania oraz korzystania z wszelkich
treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku.
§ 6Warunki zawierania umowy sprzedaży
1.Klient może składać zamówienia na produkty dostępne na stronie www.visushowroom.pl 24
(dwadzieścia cztery) godziny na dobę 365 dni w roku.
2.Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówień nieopłaconych przez Klienta, zamówionych w
ilościach hurtowych, wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży, złożonych na
nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu oraz złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
3.Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto, jak również nie posiadając
konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta bez podania przyczyny. Zgłoszenia
usunięcia konta należy kierować na @: info@visushowroom.pl
5.Sklep nie oferuje sprzedaży hurtowej, w tym sprzedaży towarów w celu ich dalszej odsprzedaży.
6.Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

7.W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o
kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza
zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
8. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować.
Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
9. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z
obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i
zobowiązuje go do zapłaty za zakupione produkty.
10. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do
realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty
elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia. W
przypadku, w którym Sklep nie potwierdzi przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy
Klientem a Sklepem nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie
zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
11. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
12. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie przed przyjęciem
zamówienia do realizacji przez Sklep i jedynie na wyraźne żądanie Kupującego. Sklep zastrzega sobie
prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
13. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem dotycząca
zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem
spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez
Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta.
14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu,
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z
infrastrukturą techniczną Klienta.
§ 7 Warunki i termin płatności
1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:
1.1 Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: Przelewy24
1.2 Płatność Bonem podarunkowym według zasad opisanych w § 9.
1.3 Płatność za pomocą systemu PayU
1.4 Płatność za pomocą wpłaty na konto
1.5 Płatność za pomocą pobrania
2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 30 min poprzez udostępnione przez nas formy
płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.
§ 8 Warunki i termin dostawy zamówienia
1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do
realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2.Koszty dostawy ponosi Kupujący i zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta i wskazany jest
w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3.Termin realizacji zamówień to 2-6 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie
potwierdzenia Zamówienia podano inny termin.
4. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju
według cennika firm kurierskich.
5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania
Zamówienia.
6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.

7. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 2-3 dni robocze (zgodnie z umową z firmą
dostarczającą produkt).
8. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia
uszkodzenia przesyłki i niekompletnego zamówienia niezbędne jest spisanie protokołu szkody w

transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-
mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a

tym samym zwrotu towaru.
§ 9 Bony podarunkowe
1. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w
sklepie, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku
materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
2. Wydawca – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.
3. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości
równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon podarunkowy.
4.Użytkownik – posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiający go do realizacji sklepie stacjonarnym
lub sklepie internetowym.
5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a następnie do
przyjmowania go do realizacji w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym. Nabywca zobowiązuje
się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu.
6. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
7. Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres jednego roku od dnia jego wydania Nabywcy.
Okres ważności nie może zostać przedłużony.
8. Bon podarunkowy jest do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.
9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone
po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego
Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
10. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon podarunkowy może być
zrealizowany wyłącznie w sklepie internetowym, nie podlega wymianie na środki pieniężne, posiada
termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.
11. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w wypadku upływu jego terminu
ważności oraz uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.
12. W wypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu
podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić
gotówką lub kartą płatniczą.
13. W wypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych w przy użyciu Bonu
podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie
Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z
postanowieniem niniejszego punktu, będzie miał jednoroczny okres ważności, licząc od dnia jego
wydania.
14. Bon podarunkowy jest jednorazowy tzn. że winien być wykorzystany przy zakupach o wartości
równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości bonu nie może
być on użyty drugi raz i nie zostanie wygenerowany nowy bon na pozostałą wartość.
§ 10 Reklamacje i zwroty
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
2.Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie
w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru.
3.Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza zwrotu
dostępnego na stronie pocztą elektroniczną na adres info@visushowroom.pl lub kurierem (Pocztą Polską)

na adres:
Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka, 80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 132,
4.W przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony, nieużywany towar należy odpowiednio
zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu:
Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka, 80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 132,
wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym protokołem reklamacyjnym.
5. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub faktura.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest
prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.visushowroom.pl
oraz potwierdzenie sprzedaży lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może
spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
7.Klient powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
8.Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów
sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności
produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży
konsumenckiej.
8.1 Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi. Podstawa prawna: art. 558 § 1 oraz 560 Kodeksu
cywilnego. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu
rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru, obniżenia ceny,
odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod
pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek
dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności: łatwość i szybkość
wymiany lub naprawy towaru, charakter wady – istotna czy nieistotna oraz to, czy towar był wcześniej
reklamowany.
8.2 Klient-Konsument, przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym w zakresie rękojmi za wady, co do zasady
będą miały również zastosowanie do tego podmiotu. Jednakże w takiej sytuacji nie będą miały
zastosowania przepisy dotyczące ograniczeń w modyfikacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi (tj.
rozszerzenia ją, ograniczenia lub wyłączenia).
9. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o
niezwłoczny kontakt z naszym BOK nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru
przesyłki od kuriera.
10.Zwrotów wysyłane za pobraniem oraz wysłanych do paczkomatu nie będą uwzględniane i odbierane.
§ 11 Prawo odstąpienia od umowy
1. . W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od Umowy
Sprzedaży, należy użyć formularza odstąpienia dostępnego na Koncie Klienta.
2.Klient będący konsumentem oraz klient-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł
umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny
i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres info@visushowroom.pl lub
kurierem (Pocztą Polską) na adres:
Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka, 80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 132
2.1 Klient Konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie miał możliwość
skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jak Konsument, wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to
dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca, a sam zakup nie ma charakteru
zawodowego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy konsument i klient-konsument odpowiada materialnie jedynie za
zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne
do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar na konto bankowe na numer konta
podany w formularzu,
Przy płatności Przelewy24 na konto Przelewy24, z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli
Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§ 12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie
będących konsumentami, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, nie
posiadających charakteru zawodowego Sprzedającego.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym
konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego
konsumentem żadnych roszczeń.
3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne
sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od
wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
§ 13 Dane osobowe i pliki cookies
1.Dane osobowe podawane przez Klientów (w tym w procesie składania zamówienia w Sklepie bez
rejestracji) w Sklepie podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344).
2. Administratorami danych są wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmą
Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka
80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 126A,
3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez
okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, nałożonych przez przepisy
prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres
przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem
do złożenia zamówienia w sklepie internetowym i realizacji tego zamówienia.
5. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w innym celu niż realizacja zamówienia
po uprzednim uzyskaniu jego zgody.
6. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
7. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania poprawiania, a także do przenoszenia danych.
8. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art.
6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.

9. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
10. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Kupującego
przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
11. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie
obowiązujących przepisów.
12. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych zawarte są w Polityce prywatności.
13. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,
przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą
być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
14. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp
do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz
w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
15. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki
internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W
takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.
16. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu
przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu
lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego
korzysta Klient.
§ 14 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.visushowroom.pl oraz na
każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy
rejestracyjnym adres e-mail.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje
się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie zmiany będą
zamieszczane na stronie internetowej Sklepu i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. Korzystanie
przez Klienta z usług Sklepu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.
4. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu w szczególności
odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
5.Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.
6.Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W
sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie
obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych. Umowy zawierane przez Sklep oraz świadczone usługi
wykonywane są w języku polskim w oparciu o prawo polskie.
7.Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą
Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
8.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń.
9.W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z
informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane

przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w
tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.
10.Produkty dostępne w Sklepie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną
Sprzedawcy.
11.Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe
związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej
ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.
12.Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, przedsiębiorców oraz przedsiębiorców na
prawach konsumenta, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane
wyłącznie do konsumentów albo przedsiębiorców albo przedsiębiorców na prawach konsumenta.
W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:
info@visushowroom.pl lub +48534706542