Visushowroom

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Sklep internetowy firmy Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka działający pod adresem strony
www.visushowroom.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności
Użytkownika i ochrony udzielonych informacji oraz danych osobowych podczas korzystania z Witryny i
dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
Korzystanie ze Strony internetowej oraz Sklepu internetowego pod adresem www.visushowroom.pl
oznacza akceptację przedstawionych warunków.
§ 1. Polityka prywatności i pliki cookies
Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii
pojawiających się w Sklepie internetowym www.visushowroom.pl
§2. Administrator Danych.
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych są Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka, 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka
126A

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-
mail: info@visushowroom.pl Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora

można kierować również w formie pisemnej na adres korespondencyjny Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy
Gotalski i s-ka
§ 3. Zabezpieczenie danych
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z
procedurami wewnętrznymi Administratora przy użyciu odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te
mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych przed ich utratą, naruszeniem
integralności danych oraz dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do danych mają jedynie osoby
upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym
udostępniono lub powierzono przetwarzanie danych na podstawie przepisu prawnego lub umowy.
§ 4
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Przyczyną zmian
mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój
strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Aktualizacja Polityki zostanie
oznaczona na stronie.
§ 5 Cel przetwarzania danych i podstawa prawna
Według definicji wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO), dane
osobowe to wszelkie informacje pozwalające w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę
fizyczną. W zakres tego typu danych wchodzą m. in. dane umożliwiające identyfikację użytkownika (np.
imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e – mail, numerem telefonu, zdjęcie), a także dane określające
preferencje użytkownika (dotyczące np. rodzajów wybieranych produktów) oraz dane demograficzne i
geolokalizacyjne (np. płeć, wiek, lokalizacja). Poprzez dane osobowe rozumie się również dane
finansowe i transakcyjne (np. dane dotyczące płatności lub kart płatniczych, informacje dotyczące
zamówień, zakupów, reklamacji i zwrotów) oraz informacje handlowe (np. informacje o potencjalnym
zainteresowaniu ofertą). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zależności od procesu
przetwarzania. Są to m.in. następujące procesy:
1) Rejestracja użytkownika w serwisie – przetwarzanie danych osobowych w ramach utworzenia konta,
identyfikacji oraz nadania dostępu do poszczególnych funkcji i produktów. Podstawą prawną do
przetwarzania tych danych jest art.6. pkt. 1. lit f. RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu
przetwarzane będą tak długo, jak klient będzie posiadać status zarejestrowanego użytkownika (tzn. do
momentu wyrejestrowania ze sklepu internetowego);

2)Wykonanie umowy –dane przetwarzane m.in. w ramach: informowania o aktualizacjach zamówienia
lub przekazywania informacji związanych z zamówionymi przez klienta produktami, zarządzania
płatnościami za zakupione produkty, zarządzania ewentualnymi wymianami lub zwrotami po dokonaniu
zakupu, zarządzania zapytaniami o dostępność produktów, rezerwacjami produktów, fakturowania i
wystawiania paragonów za dokonane zakupy, zarządzania i użytkowania kart podarunkowych.
Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art.6. pkt. 1. lit b. RODO.
Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzane będą przez czas niezbędny do zarządzania
procesem zakupu, w tym do czasu zarządzania ewentualnymi zwrotami i reklamacjami;
3)Podejmowania działań na wniosek Klienta lub żądanie – w tym celu dane przetwarzane będą wyłącznie
w zakresie niezbędnym do realizacja wniosków lub żądań klienta, który może kontaktować się z
administratorem danych za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail, korespondencyjne na adres
siedziby firmy, a także wybierając komunikatory internetowe. W przypadku skorzystania usługi czatu
portalu społecznościowego, niektóre dane osobowe zostaną zaimportowane z konta użytkownika.
Przesyłane dane tym kanałem komunikacji będą udostępnione także portalowi społecznościowemu,
posiadającemu odrębną politykę prywatności. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat ich wykorzystywania należy dokonać przeglądu ustawień prywatności.
Podstawą prawną do przetwarzania danych niezbędnych do podjęcia działań na wniosek lub żądanie
klienta jest art.6. pkt. 1. lit f. RODO, art. 6 pkt.1 lit. b RODO, art. 6 pkt.1 lit.c RODO. Dane niezbędne do
realizacji tego procesu przetwarzane będą przez czas niezbędny do obsługi działań na wniosek lub
żądanie;
4) Marketing – w tym celu dane przetwarzane są po to, aby: zindywidualizować ofertę do potrzeb oraz
zaproponować produkty w oparciu o preferencję Klienta, zarządzać subskrypcjami i dostosować je do
indywidualnych potrzeb i wyrażonych zgód, wysyłać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej,
wiadomości sms i powiadomień PUSH, wyświetlać reklamy internetowe produktów oferowanych przez
sklep(reklamy te mogą być wyświetlane zarówno na innych witrynach internetowych, jak również na
mediach społecznościowych),przeprowadzić działania promocyjne np. w ramach organizacji konkursów
lub przypomnienia o produktach zachowanych na profilu użytkownika, rozpowszechniać na profilach
społecznościowych visushowroom.pl udostępnione przez Klienta zdjęcia na podstawie wyrażonej przez
niego odrębnej zgody.
Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit a. RODO. Dane niezbędne do realizacji
celów marketingowych przetwarzać będziemy do momentu wycofania przez Klienta zgody;
5) Ulepszanie serwisu internetowego – Dane Klienta przetwarzane są np. w ramach realizacji działań
analitycznych i statycznych. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit f. RODO.
Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzane będą do momentu zakończenia prowadzonego
konkretnego działania;
6) Obrona przed ewentualnymi roszczeniami – w ramach tego procesu przetwarzanie danych odbywać się
będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
§ 6 Okres przechowywania danych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Internetowy może przechowywać Państwa dane
osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane. Tym samym
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem
umowy, natomiast po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń
wynikających z zawartych z Państwem umów oraz okres, przez który administrator obowiązany jest do
realizacji obowiązków prawnych w tym przechowywać dokumenty księgowe wystawione w związku z
dokonanymi przez Państwo zakupami.
§ 9 Prawa użytkownika
Klientowi przysługuję szereg uprawnień, których realizację zapewniamy m.in.:
-prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe są przechowywane oraz dostępu do nich,
-prawo sprostowania i uzupełnienia Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niepełne,

-prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu dalszego
ich przechowywania,
-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy
kwestionują Państwo nasze prawo do ich wykorzystania,
-prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora ,
-prawo do żądania przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora, jeśli jest to
technicznie możliwe (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
-prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
-prawo do bycia zapomnianym , jeśli dalsze przetwarzanie danych nie będzie przewidziane przez
aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
Administrator informuje, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do
wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora na adres @:
info@visushowroom.pl . Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia
wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z
RODO.
§ 8 Udostępnianie danych osobowych.
Administrator udostępnia dane użytkowników serwisu www.visushowroom.pl współpracującym
usługodawcom, z którymi są podpisane umowy powierzenia. Wśród usługodawców, którym powierzane
są dane występują m.in. hostingodawca, poczty elektronicznej i hostingodawcy serwerów, firmy
świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i doręczeniowe, dostawcy usług technologicznych i
analitycznych, dostawcy usług związanych z obsługą klienta, agencje marketingowe i inni dostawcy i
partnerzy w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą (np. portale społecznościowe).
§9 Udostępnienie danych osób trzecich przez użytkownika.
W związku z dostępnością kart podarunkowych, w przypadku aktywacji i wysyłki których, użytkownik
upoważnia osobę trzecią do odebrania zamówienia. W takim przypadku zostaje przyjęte, że użytkownik
poinformował wyżej wymienioną osobę o celach i sposobie przetwarzania jej danych. Dane osób trzecich
zostaną wykorzystane do wykonania danego zamówienia zgodnie z ograniczeniami niniejszej Polityki
Prywatności.
§10 Pliki cookies.
Od momentu połączenia się Użytkownika z serwisem zaczynamy wykorzystywać pliki cookies. Są to
niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie
komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj
urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich
zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej
odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki,
języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji
przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do
monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn, w celu usprawnienia
funkcjonowanie serwisu i zapewnienia bardziej efektywnej i bezproblemowej nawigacji. Monitorowanie
informacji o użytkownikach dokonywane są za pomocą narzędzia Google Analytics, które rejestruje
zachowanie użytkownika na stronie. Stosowane pliki cookies gwarantują najwyższy standard wygody
naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane w celu optymalizacji działań. W każdej chwili
Klient może wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w
przeglądarce internetowej.
§11. Zmiany Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności może ulegać zmianom wedle naszego uznania. W przypadku wprowadzenia przez
nas zmian, informujemy o tym wszystkich użytkowników poprzez dostępne kanały komunikacji.
§12
Wszystkie treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np.
edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji należy skontaktować się z osobą uprawnioną bądź Administratorem.
Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie treści zawartych na
stronie a przede wszystkich działań oraz zaniechań podjętych na ich podstawie.
Przedmiotem praw autorskich są wszystkie treści umieszczone na stronie internetowej
www.visushowroom.pl tj. zdjęcia, teksty, filmy i inne materiały. Administrator nie wyraża zgody na
kopiowanie tych treści w całości lub w części.
Rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i
może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator zastrzega sobie prawo do stosownego
odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w
sposób niezgodny z prawem.
Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia.